Lý thuyết
BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT
07/08/2016

BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 1. SO SÁNH: a. Khái niệm: So sánh là đối chiếu 2 hay nhiều sự vật, sự việc mà giữa […]

HỌC KHÔN NGOAN MÀ KHÔNG GIAN NAN